Last Updated 16 Jan 2011

previous banner next

POTATO BREADS

POTATO BREAD

Bread =

Brot

Broda

Potato =

Grumbara

Grumera

Karletten

Kartofell

Kartoffel

Kartoffelhn

Kartoffeln

Katofel

Kattofel

Kattufel

Kautoffel

Kkrumbera

Stumbus

Stumfos

Stumpos

RECIPE #P1

TWTD symThose Were The Days by Lillian Hein Remmick: : Lillian, nee, Hein, Remmick's Web Site:

breadSee BREAD DAY- Potato Bread Recipes

Note:  Great recipe to use for coffee cakes!


.